Deklaracja dostępności Strona Internetowa Żłobka Miejskiego nr 1 KRASNAL w Polkowicach

Żłobek Miejski nr 1 KRASNAL w Polkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Żłobka Miejskiego nr 1 KRASNAL w Polkowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • brak opisów zdjęć
 • brak nagrania treści w polskim języku migowym
 • brak informacji w tekście łatwym do czytania
 • brak opisów plakatów
 • brak elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edyta Duszeńko.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 76 7498700

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1 KRASNAL w Polkowicach
 • Adres: ul. Spółdzielcza 3
  59-100 Polkowice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 76 7498700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

brak dostępności dla osób niewidomych i niedowidzących
brak pętli indukcyjnej oraz innych urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących
brak tłumacza języka migowego
brak wózka ewakuacyjnego
brak informacji wizualnej i dotykowej lub głosowej na temat rozkładu pomieszczeń w budynku


Informacje dodatkowe

Ułatwienia

winda osobowa umożliwiająca wejście dla osób z niepełnosprawnością na 1 piętro
podjazdy dla osód poruszających się na wózkach inwalidzkich
toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością
zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego 

 

Inne informacje i oświadczenia

Żłobek Miejski nr 1 KRASNAL w Polkowicach deklaruje chęć osiągnięcia dostepności cyfrowej oraz dostępności budynku poziomu zgodnego z wymaganiami prawnymi.